Бюджет

проект об исполнении бюджета за 2022 год

Пояснительная записка к отчету за 2022 Прилож 1 (источ) за 2022г Прилож 2 (доходы) 2022 Прилож 3 Функцио за 2022 Прилож 4 вед на 2022 Прилож 5 по програм на 2022 Прилож 6(Сувс. за 2022 Решение к отчету об испол. за 2022 год

проект корректировка бюджета март 2023

Проект Решение бюджет корр № Прилож 6 (Сувс.)на 2023-2025 кор№1 Прилож 5 по програм 2023-2025 кор №1 Прилож 4 вед на 2023-2025 г кор №1 прилож 3 функц на 2023-2025 кор№1 Прилож 1(источники)на 2023-2025 кор №1 Прилож 2 доходы на 2023-2025 кор №1

Корректировка ноябрь 2022

Прилож 1(источники)кор №23-97Р от 29.11.22 Прилож 2 (доходы) кор №23-97Р от 29.11.22 прилож 3 функц на кор №23-97Р от 29.11.22 Прилож 4 вед кор №23-97Р от 29.11.22 Прилож 5 по програм№23-97Р от 29.11.22 Прилож 6 (Сувс.) кор №23-97Р от 29.11.22 Решение бюджет корр №23-97Р от 29.11.22

error: Content is protected !!